1: ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ , ਸੰਪਨ ਸਮਾਜ. ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਿਧੀ ਕਰੇਗਾ.

ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ . ਤੁਸੀਂ ਸੇਹਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ. ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ.

ਲਾਇਫ਼ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ ਟੇਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ.

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲਜੋੜਨ ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਆਮ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ , ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਅੱਤਵਾਦ ਜ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀ ਹੈ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਲੋਕਤੰਤਰ
  • ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ
  • ਵੱਖ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
  • ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ , ਨਵ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ:

‘ਮੈ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਾਖੰਗਾ. ਮੈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੁਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੁਂਗਾ.’

ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਡੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ​​ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ
  • ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਆਦਰ, ਸਣੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ
  • ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ
  • ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ​​ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਾ

This study guide is also available in: arArabicbeBengalidrDarizh-hansChinese (Simplified)enEnglishguGujaratihiHindineNepalipshPashtoplPolishtaTamiltrTurkishurUrdu