1: ارزش ها و اصول انگلستان

بریتانیا جای بسیار فوق العاده ای برای زندگی کردن است: دارای یک جامعه مدرن، جامعه پر رونق و تاریخ بلند و درخشان. مردمان ما در قلب جهان بوده اند از لحاظ سیاسی، علمی، صنعتی و انکشاف فرهنگی با افتخار مهاجران نو را استقبال میکنیم، کسانی که به تنوع و پویایی زندگی ملی ما می افزایند

درخواست برای شهروند شدن دایمی در بریتانیا یک تصمیم و یک تعهد مهم است. شما حاضر می شوید که مسئولیت های که متوجه یک شهروند دایمی است را بپذیرید و به قانون، ارزش ها، و فرهنگ بریتانیا احترام بگذارید. شهروندان خوب به مثابه یک سرمایه اند برای انگلستان بنا بر این ما از آنانی که در پی مشارکت و تغییر مثبت اند استقبال می کنیم

گذراندن زندگی در بریتانیا نشان می دهد که شما آماده هستید تا یک شهروند داییم این کشور شوید

کتاب های جیبی و کوچک طراحی شده که شما را برای آماده شدن کمک کند. شمارا کمک میکند که با جامعه یکجا شوید و نقش کاملی را در جامعه ایفا کنید. شمارا همچنان کمک میکند که مطمئن شوید معلومات وسیعی در مورد فرهنگ و قانون و تاریخ بریتانیا داشته باشید

جامعه بریتانیا با ارزش های بنیادین و اصول پذیرفته شده بنیان گزاری شده و تمام افرادی که در این جامعه زندگی میکنند باید این ارزش ها و اصول را احترام کرده از آن پشتیبانی کنند. این ها ارزش هایی است مسئولیت ها، حقوق و امتیاز های یک شهروند دایمی بریتانیا را انعکاس می دهند. اینها بر تاریخ و فرهنگ بریتانیا بنیاد گزاری شده اند و بوسیله قانون، رسوم و توقعات حفظ می شوند
اصول بنیادین زندگی در بریتانیا شامل این موارد است:

 • دیموکراسی
 • حاکمیت قانون
 • آزادی فردی
 • همدیگرپذیری افرادی که عقاید و باور های متفاوت دارند
 • مشارکت در زندگی اجتماعی

به عنوان بخشی از جشن شهروندی شهروندان جدید به حفظ این ارزش ها متعهد می شوند

“من به کشور شاهی انگلستان وفادار خواهم بود و به حقوق و آزادی های آن احترام می گذارم. من از ارزش های دیموکراتیک آن پشتبانی می کنم. من قوانین آنرا صادقانهتوجه کرده، مکلفیت ها و مسئولیت های خود را به حیث شهروند بریتانیا انجام می دهم

پس از اصول اساسی مسئولیت ها و آزادی ها ست که میان تمام آنانیکه در بریتانیا زندگی میکنند مشترک است و ما از آنها انتظار داریم به آن احترام بگذارند

اگر شما آرزو دارید که شهروند دایمی بریتانیا شوید بنا برین باید:

 • از قانون اطاعت پذیری داشته باشید و به آن احترام قایل شوید
 • حقوق دیگران را احترام کنید، به شمول حق ابراز نظر های شخصی شان
 • با دیگران برخورد منصفانه داشته باشید
 • مراقب خود و خانواده تان باشد
 • مراقب جای و محیط که در آن زندگی میکنید باشید

بجای آن انگلستان این ها را به شما ارائه می کند:

 • آزادی عقیده و دین
 • آزادی بیان
 • آزاد بودن از تبعضات غیر منصفانه
 • حق دسترسی به دادگاه عادلانه
 • حق شرکت در انتخابات

This study guide is also available in: arArabicbeBengalizh-hansChinese (Simplified)enEnglishguGujaratihiHindineNepalipshPashtoplPolishpaPunjabitaTamiltrTurkishurUrdu